drugs online | Canadian pharmacy & online pharmacy
Termeni & GDPR & Coookies

FILTRARE

Alegeti orasul

Capacitate (optional)

Termeni & GDPR & Coookies

Attention: open in a new window. E-mail

Termeni si Conditii de Utilizare


Websiteul http://www.Sala-Evenimente.ro este detinut si administrat de Sc Euro Vabe Group Srl, avand sediul social in Brasov, str. Barbu Lautaru nr.17, cod fiscal: RO33055100, Nr. Reg.Com: J08/603/2014.

Utilizarea websiteului http://www.Sala-Evenimente.ro, denumit in continuare website, presupune acceptarea in intregime celor descrise pe aceasta pagina. Continuarea navigarii implica acordul dvs de a respecta Termenii si Conditiile de Utilizare.

Administratorul acestui website nu isi asuma responsabilitatea pentru eventualele pierderi, daune sau stricaciuni de orice fel suferite de utilizatorii sai ca urmare a vizitarii, folosirii si /sau interpretarii informatiilor disponibile.

Websiteul are caracter informativ, nu ofera nici un fel de garantii – nici in mod expres, nici subinteles. Administratorul acestui website nu ofera nici o garantie legata de informatiile sau materialele disponibile pe website.

Pe acest site pot fi gasite diverse link-uri (legaturi web) catre alte site-uri terte parti, care nu se afla sub controlul administratorului acestui website, astfel administratorul websiteului nu isi asuma responsabilitatea pentru eventualele pierderi, daune sau stricaciuni suferite de utilizatori ca urmare a vizitarii acestor site-uri terte parti – acest fapt se face pe raspunderea integrala a vizitatorului.


Regulamentul de Protectie a Datelor Personale (GDPR)


1. Informații generale

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.Sala-Evenimente.ro


2. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Sc Euro Vabe Group Srl va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării websiteului, cum ar fi datele pe care le furnizați cand ne contactati prin email sau telefon. Aceste date de character personal pot fi, dar fara a se limita la: nume şi prenume, denumire firma, date firma, adresa, numar telefon, adresa de e-mail.


3. Scopurile prelucrării

Sc Euro Vabe Group Srl prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

3.1. Clientii websiteului www.Sala-Evenimente.ro

3.1.1 Pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi Sc Euro Vabe Group Srl. Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază contractul încheiat între dumneavoastră și Sc Euro Vabe Group Srl. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizării datelor are drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractual.

Prelucrarea datelor se refera dar fara a se limita la: crearea – publicarea – stocarea paginii de internet in cadrul websiteului care prezinta locatia dvs conform contractului intre parti, facturarea, informarea dvs asupra stării comenzii, primirea si transmiterea prin email/sms/whatsapp/voce a diferitelor informatii si documente intre partile contractuale.

3.1.2. Pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă Sc Euro Vabe Group Srl în contextul serviciilor prestate prin intermediul websiteului www.Sala-Evenimente.ro, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.

Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor are drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale.

3.1.3. In scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a websiteului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe website.

Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Sc Euro Vabe Group Srl de a îmbunătății permanent experiența clienților pe www.Sala-Evenimente.ro. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.


3.2. Vizitatorii websiteului www.Sala-Evenimente.ro

3.2.1. Pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe websiteul www.Sala-Evenimente.ro. Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Sc Euro Vabe Group Srl de a asigura funcționarea corectă a websiteului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor Siteului. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.


4. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, Sc Euro Vabe Group Srl va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți Client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale(de exemplu în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).


5. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Sc Euro Vabe Group Srl poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină administratorul websiteului în desfășurarea activității (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale/de urmarire, atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege.


6. Transferul datelor cu caracter personal

Ca principiu, Sc Euro Vabe Group Srl nu va transfera date cu caracter personal catre alte tari.

Conditiile in care pot avea loc transferurile unor date cu character personal in strainatate:

- in toate situaţiile, transferul de date cu caracter personal către un alt stat va face obiectul unei notificări prealabile a Autorităţii de Supraveghere, cu două excepţii:

  • în cazul în care transferul se face în baza prevederilor unei legi speciale sau ale unui accord internaţional ratificat de România, în special dacă transferul se face în scopul prevenirii, cercetării sau reprimării unei infracţiuni;
  • in cazul în care prelucrarea datelor se face exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, dacă datele au fost făcute publice în mod manifest de către persoana vizată sau sunt strâns legate de calitatea de persoană publică a persoanei vizate ori de caracterul public al faptelor în care este implicată.

-când  nu se încalcă legea română, iar statul către care se intenţionează transferul asigură un nivel de protecţie adecvat, care va fi apreciat de către autoritatea de supraveghere, în funcţie de totalitatea împrejurărilor în care se realizează transferul de date, în special având în vedere natura datelor transmise, scopul prelucrării şi durata propusă pentru prelucrare, statul de origine şi statul de destinaţie finală, precum şi legislaţia statului solicitant;

- când persoana vizată şi-a dat în mod explicit consimţământul pentru efectuarea transferului;

- când acest transfer, este necesar pentru executarea unui contract încheiat între persoana vizată şi operator sau pentru executarea unor măsuri precontractuale dispuse la cererea persoanei vizate;

- când acest transfer este necesar pentru încheierea sau pentru executarea unui contract încheiat ori care se va încheia, în interesul persoanei vizate, între operator şi un terţ;

- când acest transfer este necesar pentru satisfacerea unui interes public major, precum apărarea naţională, ordinea publică sau siguranţa naţională, pentru buna desfăşurare a procesului penal ori pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiţie, cu condiţia ca datele să fie prelucrate în legătură cu acest scop şi nu mai mult timp decât este necesar;

- când acest transfer este necesar pentru a proteja viaţa, integritatea fizică sau sănătatea persoanei vizate;

- când acest transfer intervine ca urmare a unei cereri anterioare de acces la documente oficiale care sunt publice ori a unei cereri privind informaţii care pot fi obţinute din registre sau prin orice alte documente accesibile publicului.

- când operatorul oferă garanţii suficiente cu privire la protecţia drepturilor fundamentale ale persoanelor ( în situaţia în care autoritatea de supraveghere autorizează transferul de date cu caracter personal către un stat a cărui legislaţie nu prevede un nivel de protecţie cel puţin egal cu cel oferit de legea română). Aceste garanţii trebuie să fie stabilite prin contracte încheiate între operatori şi persoanele fizice sau juridice din dispoziţia cărora se efectuează transferul.


7. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:


- dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Sc Euro Vabe Group Srl, conform celor descrise în acest document;


- dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Sc Euro Vabe Group Srl cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;


- dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către Sc Euro Vabe Group Srl a datelor cu caracter personal inexacte/nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate;


- dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:

  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

- dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:

  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • administratorul websiteului nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

- dreptul la portabilitatea datelor, adica dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către Sc Euro Vabe Group Srl către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;


- dreptul la opoziție (în ceea ce privește activitățile de prelucrare) se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos:

  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al Sc Euro Vabe Group Srl sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care deținătorul websiteului poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
  • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.

- dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;


- dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.


Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Sc Euro Vabe Group Srl să anonimizeze aceste date (adica nu mai au caracter personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view itCookies


1. Ce sunt cookieurile?

Prezenta Politică privind fișierele cookies se aplică tuturor utilizatorilor paginii de internet www.Sala-Evenimente.ro. Informațiile prezentate în continuare au ca scop informarea utilizatorilor acestui website cu privire la plasarea, utilizarea și administrarea cookieurilor de către administratorului websiteului în contextul navigării utilizatorilor pe website.

Un „Internet Cookie” (termen cunoscut și sub denumirea de „browser cookie” sau „HTTP cookie” ori „cookie”) reprezintă un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau pe alte echipamente ale unui utilizator prin intermediul cărora se accesează internetul.

Cookieurile odată instalate au o durată de existență determinată, rămânând pasive, în sensul că nu conțin programe software, viruși sau spyware și nu vor accesa informațiile de pe hard driverul utilizatorului pe al cărui echipament au fost instalate.


2. Pentru ce scopuri sunt utilizate cookieurile prin intermediul acestui website:

Cookieurile sunt utilizate pentru a furniza utilizatorilor acestui website o experiență mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecărui utilizator în parte și anume pentru:

 • îmbunătățirea utilizării acestui website, inclusiv prin identificarea oricăror erori care apar în timpul vizitării/utilizării acesteia de către utilizatori;
 • furnizarea de statistici anonime cu privire la modul în care este utilizată acest website către Sc Euro Vabe Group Srl, în calitate de deținător al acestui website;
 • anticiparea unor eventuale servicii care vor fi în viitor puse la dispoziția utilizatorilor prin intermediul acestui website, în funcție de serviciile accesate;
 • pentru targetarea publicității online, adaptată preferințelor și interesele dumneavoastră, evidențiate prin comportamentul de navigare pe internet

Astfel, utilizarea cookieurilor permite memorarea anumitor setări/preferințe stabilite de către utilizatorii acestui website.


3. Care este durata de viață a cookieurilor?

Durata de viață a cookieurilor poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat.

Există următoarele categorii de cookieuri care determină și durata de viață a acestora:

 • cookieuri de sesiune – Un „cookie de sesiune” este un cookie care este șters automat când utilizatorul își închide browserul.
 • cookieuri persistente sau fixe – Un „cookie persistent” sau „fix” este un cookie care rămâne stocat în terminalul utilizatorului până când atinge o anumită dată de expirare (care poate fi în câteva minute, zile sau câțiva ani în viitor) sau până la ștegerea acestuia de către utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului.


4. Ce sunt cookieurile plasate de terți?

Anumite secțiuni de conținut de pe website pot fi furnizate prin intermediul unor terți, adică nu de către Sc Euro Vabe Group Srl, caz în care aceste cookieuri sunt denumite cookieuri plasate de terți („third party cookieuri”). Terții furnizori ai cookieurilor trebuie să respecte, de asemenea, regulile în materie de protecție a datelor și Politica de Confidențialitate disponibilă pe acest website.

Aceste cookieuri pot proveni dar fara a se limita la urmatorii terți: Google.com, Facebook.com.


5. Ce cookieuri sunt folosite prin intermediul acestui website:

Prin utilizarea/vizitarea paginii de internet pot fi plasate următoarele cookieuri:

a. Cookieuri de performanță a paginii de internet;

b. Cookieuri de analiză a utilizatorilor;

c. Cookieuri pentru geotargetting;

d. Cookieuri pentru publicitate;


a. Cookieuri de performanță. Prin acest tip de cookieuri sunt memorate preferințele utilizatorului acestui website, astfel încât setarea din nou a preferințelor în cazul vizitării ulterioare a paginii de internet nu mai este necesară.

b. Cookieuri de analiză a utilizatorilor. Aceste cookieuri ne informează dacă un anumit utilizator al paginii de internet a mai vizitat/utilizat acest website anterior. Aceste cookieuri sunt utilizate doar în scopuri statistice.

c. Cookieuri pentru geotargetting. Aceste cookieuri sunt utilizate de către un soft care stabilește țara de proveniență a utilizatorului paginii de internet. Vor fi primite aceleași reclame indiferent de limba selectată.

d. Cookieuri pentru publicitate. Aceste cookieuri permit aflarea vizualizării de către un utilizator a unei reclame online, tipul acesteia și timpul scurs de la momentul vizualizării respectivului mesaj publicitar. Ca atare, astfel de cookieuri sunt folosite pentru targetarea publicității online, adaptată preferințelor și interesele dumneavoastră, evidențiate prin comportamentul de navigare pe internet. Folosim soluții de publicitate oferite de Google AdWords, Facebook Ads, ce ne permit să vă furnizăm publicitate folosind tehnici de remarketing și retargetare pe alte platforme online (siteuri, aplicatii).

Aceste cookieuri sunt anonime, stocând informații despre contentul vizualizat, nu și despre utilizatori.


6. Ce tip de informații sunt stocate și accesate prin intermediul cookieurilor?

Cookieurile păstrează informații într-un fișier text de mici dimensiuni care permit recunoașterea browserului. Acest website recunoaște browserul până când cookieurile expiră sau sunt șterse.


7. Particularizarea setările browserului în ceea ce privește cookieurile

În cazul în care utilizarea cookieurilor nu este deranjantă, iar calculatorul sau echipamentul tehnic utilizat pentru navigarea pe acest website este folosit doar de către dumneavoastră, pot fi setate termene lungi de expirare pentru stocrarea istoricului de navigare.

În cazul în care calculatorul sau echipamentul tehnic utilizat pentru navigarea pe acest website este folosit de mai multe persoane, poate fi luată în considerare setarea pentru ștergerea datelor individuale de navigare de fiecare dată când browserul este închis.


8. Cum pot fi oprite cookieurile?

Dezactivarea și refuzul de a primi cookieuri pot face acest website dificil de vizitat, atrăgând după sine limitări ale posibilităților de utilizare ale acesteia.

Utilizatorii își pot configura browserul să respingă fișierele cookie sau să fie acceptate cookieuri de la o pagină de internet anume. Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookieurilor. Aceste setări pot fi accesate, ca regulă, în secțiunea „opțiuni” sau în meniul de „preferințe” al browserului tău. Totuși, refuzarea sau dezactivarea cookieurilor nu înseamnă că nu veți mai primi publicitate online – ci doar ca aceasta nu va fi adaptată preferințelor și interesele dumneavoastră, evidențiate prin comportamentul de navigare.

Ce este sala-evenimente.ro ?

Cauti o sala potrivita pentru evenimentul tau? Fie ca este vorba despre nunta ta, o petrecere de aniversare, botez ori banchet sau poate o conferinta sau intalnire de afaceri doar aici vei gasi gazda perfecta! Cele mai importante sali si restaurante de nunti si evenimente din Brasov si din tara va asteapta cu interes sa le contactati pentru rezervari!